اعضاي كميته انتخاب صادركنندگان نمونه كشور

  سازمان توسعه تجارت ايران (مسئول كميته)

 

   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

   اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

 

   اتاق تعاون مركزي جمهوری اسلامی ایران

 

   سازمان ملی استاندارد ایران

 

   گمرک جمهوري اسلامي ایران

 

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

   امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

   وزارت جهاد كشاورزي

 

  نماینده تشکل صادراتی