طرح تنديس صادركنندگان نمونه

تنديس صادركننده نمونه كه به عنوان نماد تلاش و تكاپوي بازرگانان ايراني در حوزه تجارت خارجي است، هر سال همزمان با 29 مهر ماه، روز ملي صادرات، به صادركنندگان فعال كشور اهدا مي گردد. پس از تائيد و تصويب اين طرح، مقرر شد از مهر ماه 1387 اين تنديس در چهار سطح بلورین، زرين، سيمين و برنزين اهدا گردد.

·         تنديس بلورین، ويژه صادركنندگان ممتاز در سطح ملي

·         تنديس زرين، ويژه صادركنندگان نمونه در سطح ملي

·         تنديس سيمين، ويژه صادركنندگان شايسته تقدير در سطح ملي

·         تنديس برنزين، ويژه صادركنندگان برگزیده استاني

در طرح اين تنديس بخشي از يك كاسبرگ از طرح هاي ختايي استفاده شده است؛ اين نقش كه در شمارطرح هاي سنتي ايراني است و اصالتي ديرينه دارد، در تزئينات معماري ايران از جمله گچبري، آهكبري، كاشيكاري و نيز انواع هنرهاي سنتي ايران به ويژه فرش، قلمزني، تذهيب، تشعير، قلمكار و ... با تركيبي از طرح هاي اسليمي كاربرد دارد و در اين تنديس از آن به عنوان نمادي ملي استفاده شده است. علاوه بر جنبه سنتي بودن، اين نقش در شمار نقوش گياهي هنرهاي تزئيني است و از آنجا كه رشد و شكوفايي، ذاتي گياهان است؛ با مفهوم توسعه تجارت و پويايي تناسب معنايي دارد.

وجود كره زمين بعنوان نمادي بين المللي و تركيب آن با اين طرح القا كننده توسعه تجارت در عرصه جهاني است.آميختگي دو نماد ملي و بين المللي بر ضرورت تجارت خارجي در دنياي امروز تاكيد دارد.

ستون پايه ي پلكاني تنديس و ساقه آن نيز نمادي از حروف واژه (( تجارت )) است.

پله نخست : (( ت )) توكل به عنوان نخستين  گام، بن مايه و پايه و نقطه اي آغاز هر حركت بزرگ و سازنده .

پله دوم : (( ج )) جرأت بلندتر از ساير پله هاست و نماد خطر پذيري و ريسك در تجارت خارجي است.

پله سوم : ((الف )) استقامت، پايداري به عنوان پايه اي مهم در پلكان پيشرفت و استمرار فعاليت تلقي مي گردد.

پله چهارم : ((ر )) راستي از اصول اوليه اخلاق تجاري، شرط مهم موفقيت بازرگانان در تداوم فعاليت و گسترش آن است.

پله پنجم : (( ت )) تعالي ؛ ساقه يا ستون نيز كه تنديس بر آن استوار است، بيانگر توسعه و تعالي است كه به سمت بالا ( رو به كمال ) امتداد دارد.