آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

(موضوع تصویبنامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/2/9 )

ماده 1- به منظور شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي آنها به جامعه از يك سو و ارائه الگوهاي مناسب به جامعه توليدكنندگان از سوي ديگر، به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي­شود كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه همه ساله صادركنندگان نمونه را شناسايي نموده به آنان لوح تقدير و كارت ويژه اعطا نمايد.

ماده 2- صادركننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد:

الف: ارزش صادرات كالاهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت­هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي­كنند در بالاترين سطح باشد.

ب:‌ صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف­هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌ شبكه بانكي، نمايندگي­هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.

ج: كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب مي­شود (با در نظر گرفتن بسته­بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد.

تبصره 1- كارگروه (كميته) موضوع ماده (4)‌ اين آيين­نامه مي­تواند شخص حقيقي يا حقوقي را كه كالاي جديدي را صادر كند يا بازار جديدي را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نمايد.

تبصره 2- كالاي جديد كالايي است كه سابقه صدور ندارد و بازار جديد به بازاري اطلاق مي­شود كه صدور كالا به آن در سال­هاي گذشته سابقه نداشته است.

تبصره 3- افرادي كه كيفيت كالاها يا خدمات توليدي آنها- با در نظر گرفتن استانداردهاي بين­­المللي - به تشخيص كارگروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين­نامه در بالاترين سطح باشد مي­توانند به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شوند.

ماده 3- تعداد صادركنندگان نمونه­­اي كه در هر سال لوح تقدير و كارت ويژه به آنها اعطا مي­شود از پنجاه (50) نفر تجاوز نخواهد كرد.

ماده 4- به منظور انتخاب صادركنندگان نمونه كارگروهي (كميته­اي) با عضويت نمايندگان وزارتخانه­هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي، مركز توسعه صادرات ايران،‌ گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتحاديه ذيربط حسب مورد به رياست نماينده مركز توسعه صادرات ايران تشكيل مي­گردد. اين كارگروه (كميته) مكلف است نسبت به انتخاب به موقع صادركنندگان نمونه براساس ضوابط مندرج در اين آيين­نامه و معرفي آنان در روز صادرات (29 مهرماه) اقدام نمايد. محل تشكيل جلسات كار گروه (كميته) ياد شده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

تبصره - تعيين حد نصاب يا سقف كمي صادرات و ساير ضوابط لازم براي انتخاب صادركنندگان نمونه برعهده كار گروه (كميته) مندرج در اين ماده است.

ماده 5- گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان­هايي كه آمار صادرات كالاها و خدمات كشور را در اختيار دارند مكلفند اين آمارها را جهت طرح در كار گروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين­نامه به مركز توسعه صادرات ايران ارسال نمايند.

ماده 6- به صادركنندگان نمونه علاوه بر لوح تقدير، كارت ويژه­اي از طرف مركز توسعه صادرات ايران اعطا خواهد شد كه دارنده آن از مزاياي زير استفاده خواهد نمود:

الف: پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه يا زمين در نمايشگاه­­هاي بين­المللي داخلي و معافيت از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزينه­هاي شركت در نمايشگاه­هاي تخصصي ـ‌ صادراتي كه توسط شركت سهامي نمايشگاه­­هاي بين­المللي در تهران برگزار مي­شود.

ب:‌ سي درصد (30%) تخفيف در خريد بليت از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هنگام سفر به خارج از كشور جهت بازاريابي‌ (حداكثر دو بار درسال) براي مدير عامل يا مدير بازرگاني (صادرات) شركت­ها يا موسسات يا اشخاص حقيقي مشمول دريافت جايزه.

ج: سي درصد (30%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه در نمايشگاه­هاي اختصاصي كه از طرف شركت سهامي نمايشگاه­هاي بين­المللي ايران و با هزينه مركز مزبور در خارج از كشور برگزار مي­شود.

د: برخورداري از سه درصد (3%) جايزه صدور بر مبناي ارزش FOB كالاي صادر شده حداكثر به مبلغ يكصد ميليون (100،000،000) ريال فقط براي يكبار، در طول مدت اعتبار كارت ويژه.

هـ: معافيت از اخذ گواهينامه استاندارد براي صدور كالاهاي توليدي مشمول مقررات استاندارد در طول مدت اعتبار كارت ويژه

تبصره 1- ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و وزارتخانه­ها مكلفند تشريفات اداري مربوط به صدور كالاهاي صادركنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست­هاي آنان در ارتباط با فعاليت‎هاي مرتبط با صادرات در كوتاه­ترين زمان ممكن رسيدگي نمايند.

تبصره 2- مدت اعتبار كارت ويژه سه سال از تاريخ صدور خواهد بود.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه­ريزي مكلف است هزينه­­هاي ناشي از اجراي آيين­نامه را براساس برآورد وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) ‌همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور و تامين نمايد.

ماده 8- وزارت بازرگاني موظف است همه ساله از كارشناسان، پژوهشگران و افرادي كه در جهت پيشبرد اهداف صادراتي كشور خدمات ارزنده­اي انجام داده­اند از طريق اعطاي لوح تقدير و مزاياي ديگر به نحو مقتضي قدرداني نمايد.

ماده 9- تصويب­نامه شماره 40968/ت 20077ه مورخ 27/7/1377 لغو مي­شود.