اصلاحیه آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه (1391)

(94765/ت48171 ک مورخ 1391/5/14)

بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 وزیران عضو کارگروه صادرات کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 286906/ت46197هـ مورخ 1389/12/14 تصویب نمودند:

آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/9 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- در ماده (1) عبارت " سازمان توسعه تجارت ایران" جایگزین عبارت " مرکز توسعه صادرات ایران" و عبارت " صادرکنندگان منتخب شامل: 1-ممتاز ( تندیس بلورین) 2- نمونه ملی ( تندیس طلایی) 3- برتر کشوری ( تندیس نقره ای) 4- برگزیده استانی ( تندیس برنزی) جایگزین عبارت " صادرکنندگان نمونه"  می گردد.

ب- متون زیر به عنوان تبصره های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) به ماده (1) اضافه می گردد:

تبصره 1- صادرکننده ممتاز صادرکننده ای است که حداقل پنج نوبت در گروه تخصصی مربوط به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و معرفی شده باشد و در سنوات بعد، پس از ارزیابی در گروه تخصصی مربوط حائز بالاترین امتیاز گردد.

تبصره 2- صادرکننده نمونه ملی صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه انتخاب و در روز ملی صادرات با دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی مورد تشویق قرار گیرد.

تبصره 3- صادرکننده برتر کشوری صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه حائز رتبه دوم در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و با رتبه اول برگزیدگان استانی باشد.

تبصره 4- صادرکننده برگزیده استانی صادرکننده ای است که طبق ضوابط ابلاغی موضوع ماده (8) این آیین نامه در سطح استان توسط کارگروه مربوط استانی انتخاب و معرفی می گردد.

تبصره 5-هرگونه ارزیابی، انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز ،نمونه، برتر و برگزیده در سطوح ملی و استانی توسط سایر دستگاههای اجرایی و بخش های دولتی و غیردولتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران مجاز می باشد.

ج-متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (2) اضافه می شود:

د- شاخص های نام و نشان تجاری (برند) و فناوری بالا (های تک) به عنوان شاخص های ویژه در انتخاب صادرکنندگان در کلیه مراتب ملی و استانی.

د-در ماده (3) عبارت " پنجاه نفر" به عبارت " پنجاه بنگاه صادراتی" اصلاح می شود.

هـ - در ماده (4) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران جایگزین مرکز توسعه صادرات ایران، دفتر تخصصی ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین وزارت صنایع و معادن و نماینده تشکل صادراتی ذیربط جایگزین اتحادیه ذیربط و وزارت کار و اموراجتماعی از ترکیب کارگروه حذف می شود.

و- در ماده (5) عبارت " حسب درخواست دبیرخانه کارگروه" بعد از واژه " مکلفند" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده (5) اضافه می شود:

تبصره: مسئولیت تایید صحت اطلاعات و آمارها به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

ز- جدول زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (2) ماده (6) می شود:

ردیف

عنوان مزایا

صادرکننده نمونه

دستگاه اجرایی

ممتاز ملی

نمونه ملی

1

کارت ویژه

با اعتبار 5 ساله

با اعتبار 3 ساله

سازمان توسعه تجارت ایران

2

جایزه نقدی معادل ریالی

150 میلیون ریال

100 میلیون ریال

سازمان توسعه تجارت ایران

3

تخفیف در هزینه اجاره غرفه یا زمین در نمایشگاههای بین المللی داخلی کشور ( حداکثر 5 نمایشگاه در سال)

حداقل 60 درصد

حداقل 50 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

4

تخفیف هزینه اجاره غرفه در نمایشگاههای اختصاصی و بین المللی خارج از کشور ( حداکثر 3 نمایشگاه در سال)

حداقل 40 درصد

حداقل 30 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

5

تخفیف هزینه حضور در هیاتهای تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف (حداکثر 3 هیات در سال)

حداقل 50 درصد

حداقل 30 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

6

تخفیف در هزینه خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران

حداکثر 50 درصد

حداکثر 40 درصد

صندوق ضمانت صادرات ایران

7

تخفیف در هزینه تبلیغات در شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-

-

سازمان صدا و سیما

 

ح- متن زیر جایگزین ماده (7) می شود:

ماده 7- صادرکنندگان برگزیده استانی بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ خواهد شد، توسط کارگروهی به مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت نمایندگان استانداری، گمرک استان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان و اتاق تعاون استان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ( بنا به پیشنهاد مسئول کارگروه) انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره 1- تسهیلات، مشوق ها، تخفیف ها و مزایای صادرکنندگان برگزیده استانی که بر اساس ضوابط ابلاغی موضوع ماده (7) این آیین نامه انتخاب می شوند، همه ساله پس از طرح و تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان به دستگاههای اجرایی ذیربط استان ابلاغ و از محل منابع مالی استان پرداخت می نماید.

تبصره 2- سازمان توسعه تجارت ایران بر حسن اجرای فرایند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی نظارت خواهد داشت.

ط- متن زیر جایگزین ماده (8) می شود:

ماده 8- صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی منتخب در هر سال، از زمان معرفی به ترتیب به مدت (5) و (3) سال از مزایای پیش بینی شده بهره مند می باشند و تا یک سال قبل از اتمام مهلت کارت ویژه مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده ممتاز و نمونه ملی نمی باشند.

تبصره- حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب ( پیش از انقضای مهلت کارت ویژه) مشروط به افزایش حداقل (10%) ارزش صادرات در مقایسه با سال انتخاب می باشد.

ی- متن زیر به عنوان ماده (9) به آیین نامه اضافه می شود و شماره ماده (9) به ماده (12) اصلاح می شود:

ماده 9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز این آیین نامه را همه ساله و بنا به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور به نام سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی نماید.

ک- عنوان ماده (8) آیین نامه به ماده (10) تغییر و عبارت " وزارت صنعت، معدن و تجارت" جایگزین عبارت " وزارت بازرگانی" می شود.

ل- متن زیر به عنوان ماده (11) به آیین نامه اضافه می شود:

ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراسم روز ملی صادرات و سایر رویدادهای مرتبط در سطح کشور را به تشکلهای غیردولتی صلاحیت دار واگذار نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 8/5/1391 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.