معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی

 

·     ارزش صادرات (ارزش صادرات در سال 1397 بر اساس صورت وضعیت‌های تائید شده کارفرما)

·     روند صعودی صادرات طی سه سال اخیر بر اساس صورت وضعیت هر سال (رشد صادرات سال 1397 نسبت به سال 1396 ، رشد  صادرات سال 1396 نسبت به سال 1395 ، رشد  صادرات سال 1395 نسبت به سال 1394)

·     استفاده  از مصالح  و تجهیزات داخلی (سهم تجهیزات داخلی نسبت به کارکرد سال 1397 بيش از30%)

·     استفاده  از  نیروی  انسانی ایرانی در اجرای پروژه­ها (تعداد نیروی انسانی ايراني شاغل در پروژه‌های خارجی در سال 1397)

·     گستردگی بازارهای هدف و نفوذ در بازارهای جدید (بازارجدید،گستردگي بازار، ماندگاری در بازار)

·     سابقه فعالیت صادراتی (تجربه بین المللی)

·     مهارت فنی و تخصصی در امر صادرات خدمات (حضور در هیات های بازاریابی براساس تائیدیه انجمن مربوطه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون،وزارت خانه تخصصی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت  ، شرکت در نمایشگاه­ها  و یا سمینارهای بین­المللی ،  آموزش مستمر و منظم کارکنان در امور مرتبط با  تجارت خارجی طی 3 سال اخیر 1395، 1396 و 1397)

·     عضویت در تشکل­های صادراتی تخصصی (عضويت در تشكل­هاي صادراتی بین المللی   تخصصی ، ملي يا استاني)