معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش  حمل و نقل و ترانزیت

 

              .   درآمدارزي (ارزش صادرات در سال 1397، روندصعودي صادرات نسبت به 3سال قبل)

       .  شرایط عمومی ( عضویت درتشکل های تخصصی مربوطه داخلی، تجربه و سابقه فعالیت درعرصه بین المللی، داشتن وب سایت       فعال حداقل دو زبانه با قابلیت پاسخگویی و پشتیبانی، داشتن گواهی های استاندارد مدیریت کیفیت)

      .  کیفیت خدمات حمل و نقل صادرشده (درصدگسترش ناوگان درسال 1397 نسبت به سال 1396، ایجاد شرکت مشترک با           مشارکت طرف خارجی ، امکان رهگیری الکترونیکی محمولات و مسافر)

       .  بازاریابی ( عضويت در تشكل های مرتبط تخصصی داخلی ، نفوذ در بازارهای جدید درسال  1397 نسبت به سه سال اخیر، حضور      در نمایشگاههای بین المللی /هیاتهای تجاری)