اصلاحیه آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه (1396)

«اصلاحیه آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه»

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

(141589/ت54780 هـ مورخ 1396/11/9)

بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

هیات وزیران در جلسه 1396/11/4 به پیشنهاد شماره 60/166592 مورخ 1396/7/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (ب) ماده (2) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت 24152هـ مورخ 1380/2/9 و اصلاحات بعدی آن لغو و عنوان بندهای (ج) و (د) به بندهای (ب) و (ج) اصلاح می شود.

اسحاق جهانگیری

                                                                                                                  معاون اول رئیس جمهور