معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش  اعزام نیروی کار

 

              .   درآمدارزي (تعداد نفرات اعزامي در سال 1397، روند صعودي نفرات اعزامي طی 3 سال قبل) 

       .   کیفیت نیروی کار صادرشده (ماهر، متخصص، نیمه ماهر و ساده )

      .    مقصد نيروي كار صادر شده (حوزه امريكا و كانادا، اقيانوسيه و اروپا ،كشورهاي آسياي جنوب شرقي و آفريقا، ساير كشورها)

       .   شرايط عمومي (عضويت در تشكل مرتبط، داشتن نمايندگي، شعبه يا دفتر در كشور هدف)